Zapytanie ofertowe nr 1/MRPO 1.2.1/2017

Immortality – innowacyjny system do akwizycji ruchu i tekstury

Znamy wynik postępowania ofertowego 

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach postępowania ofertowego na przeprowadzenie prac badawczych w ramach Projektu składanego do poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw najkorzystniejszą ofertę złożył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w dn. 2.08.2017 w kwocie 842 100 zł netto, który otrzymał 90 pkt.  W związku z tym w/w Wydział zostaje wskazany zgodnie z Zapytaniem jako planowany wykonawca tej usługi. Ogłoszenie wyników naboru wniosków planowane jest na początek przyszłego roku.  Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad innowacyjną technologią do skanowania 4D.

Zapytanie ofertowe nr 1/MRPO 1.2.1/2017

 W związku z:
·         ogłoszeniem przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 naboru wniosków   o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – dalej jako Konkurs
·         zamiarem realizacji przez firmę STARS Impresariat Filmowy Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. „Immortality – innowacyjny system do akwizycji ruchu i tekstury” (dalej jako Projekt), na który to Projekt Zamawiający zamierza pozyskać dofinansowanie w ramach przedmiotowego Konkursu firma STARS Impresariat Filmowy Sp. z o.o. Sp. k.  ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie prac badawczych (badań przemysłowych)


 I.               Definicje


 Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o:
1.1 Wykonawcy – należy przez to rozumieć jednostkę naukową, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcę posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowe, konsorcjum naukowo-przemysłowe, niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP, które ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówieniu 
1.2 Zamawiającym – należy przez to rozumieć STARS Impresariat Filmowy Sp. z o.o. Sp. k.  
1.3 Zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe.

 
II.             Podstawy prawne prowadzenia postępowania


 Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania są Wytyczne Instytucji Zarządzającej
Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
III.           Informacje o zamawiającym i projekcie 


Firma STARS Impresariat Filmowy Sp. z o.o. Sp. k.  jest największą agencją castingową w Polsce. Firma z racji posiadanych zasobów oraz know-how pragnie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Realizacja projektu będzie kolejnym etapem w dynamicznym rozwoju spółki. 
Celem projektu jest podniesienie innowacyjności Zamawiającego, poprzez prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, które w dalszej perspektywie, po zakończeniu projektu, doprowadzą do wdrożenia nowego narzędzia, technologii 4D do akwizycji ruchu i tekstury, która pozwoli na oferowanie nowych produktów i usług, także na rynku międzynarodowym.
 
IV.       Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia


 4.1.            Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych opisanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4.2.            Okres wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w trakcie realizacji projektu, tj. od dnia 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r.
4.3.            Podane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, uniemożliwiających realizację Projektu w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez MCP na realizację Projektu.
4.4.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
4.5             Okres obowiązywania oferty: 360 dni
 V.             Specyfikacja przedmiotu zamówienia                                      
CPV:                                     73100000-6
CPV:                                     Usługi badawcze 
 W zakres badań przemysłowych wchodzą:
 1.       Opracowanie i budowa stanowiska do pomiaru całej sylwetki człowieka w ruchu oraz stanowiska do pomiaru geometrii i tekstury twarzy wraz z odpowiednimi algorytmami do synchronicznej projekcji rastrów i akwizycji obrazów.
2.       Opracowanie metod i algorytmów do realizacji pomiarów i obliczeń w technice SfM, aSfM i oświetlenia strukturalnego.
3.       Opracowanie metod i algorytmów do budowy i morfowania siatki trójkątów reprezentującej model obiektu
 Szczegółowy opis prac został ujęty w załączniku nr 2 – specyfikacji przedmiotu zamówienia.
 
VI.       Termin i miejsce składania ofert:


Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, elektronicznie w formie skanu na adres: l.baranik@stars-impresariat.pl, lub osobiście lub za pośrednictwem poczty /kuriera na adres Zamawiającego, tj. ul. Józefa 26, 31-056 Kraków (Sekretariat).
Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 11.00 do godziny 17.00 od dnia 26.07.2017 r. do dnia 03.08.2017 r.


VII.     Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.  Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.


Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Leszek Baranik email: l.baranik@stars-impresariat.pl 
 
Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego:
7.1                  Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań do treści Zapytania ofertowego. Wykonawcy w korespondencji z Zamawiającym uprawnieni są do korzystania z formy elektronicznej (e-mail) z adnotacją: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań przemysłowych. Zapytania należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie VII powyżej.
7.2                  Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 28.07.2017 r. 
7.3                  Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu zapytania (zamieszczając odpowiedź na stronie Zamawiającego pod informacją o ogłoszeniu niniejszego zapytania ofertowego, wysyłając odpowiedź do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach (np. ilość pytań, ich skomplikowanie) udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego w terminie dłuższym aniżeli wskazany w niniejszym przepisie.
7.4                  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynikających np. ze zmiany Zapytania ofertowego. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający zamieści informację w tym przedmiocie na stronie internetowej Zamawiającego pod informacją o ogłoszeniu niniejszego Zapytania ofertowego oraz przekaże ją Wykonawcom, do których wysłano zapytanie ofertowe.
 
VIII.    Opis sposobu przygotowania i składania oferty:


 8.1                  Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta bezwzględnie musi zostać złożona w formie pisemnej. 
8.2                  Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
8.3                  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8.4                  Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie, oferta zawierająca niewypełnione pola zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego. 
8.5                  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
8.6                  Wykonawca wypełnia pozycje cenowe w Formularzu oferty, podając odpowiednio ceny netto i brutto.  
8.7                  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8.8                  Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. 
8.9                  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny. 
8.10               Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści. Prosimy o opatrzenie opakowania następującym opisem:
 
„OFERTA na przeprowadzenie badań przemysłowych”
Leszek Baranik
STARS Impresariat Filmowy Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Józefa 26
31-56   Kraków
8.11               Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.
Z zastrzeżeniem lit. c), ofertę zatrzymuje Zamawiający i nie podlega ona zwrotowi.

IX.       Otwarcie ofert. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 


9.1    Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter niejawny 
9.2    Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.08.2017 r., a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany do wszystkich oferentów drogą mailową lub/i telefoniczną w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.  
9.3    Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
a.        została podpisana przez osobę nieuprawnioną,
b.       jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c.        jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d.       zawiera rażąco niską cenę,
e.       została złożona po terminie,
f.         oferta zawiera niewypełnione pola,
g.        Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
h.       złożył ją Wykonawca podlegający wykluczeniu. 
9.3.         Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
9.4          Poza przypadkami określonymi w Wytycznych, o których mowa w pkt II niniejszego Zapytania ofertowego, żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty lub dokonywanie zmiany w jej treści. 

X.              Warunki udziału w postępowaniu oraz Kryteria oceny ofert:
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
10.1                         Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat licząc od końca terminu składania ofert (pkt VI zapytania) zakończył wykonywanie na zlecenie podmiotów trzecich łącznie co najmniej: 
a.        jednego projektu B+R (niezbędny komponent badawczy) dotyczącego pomiaru człowieka w ruchu, o budżecie co najmniej 100 000 zł,   
b.       dwóch projektów B+R (niezbędny komponent badawczy) dotyczących wykorzystania metody aSfM, o budżecie co najmniej 100 000 zł każdy, 
c.        dwóch projektów B+R (niezbędny komponent badawczy) dotyczących budowy skanera wykorzystującego metodę SL, o budżecie co najmniej 100 000 zł każdy 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi w punkcie II formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, wykaz wykonanego/wykonanych projektów B+R w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania tego warunku z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i nazwy zamawiającego. 
10.2 W związku z planowanymi pracami badawczymi Wykonawca musi zadeklarować: 
a.                    potencjał infrastrukturalny w postaci zapewnienia odpowiednio zabezpieczonego pomieszczenia do prowadzenia prac badawczych i przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji Projektu, w tym sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego, 
b.                   przeprowadzenie prac badawczych w oparciu o sprzęt dostarczony przez Zamawiającego, niezbędny do budowy instalacji demonstracyjnej oraz przejęcia odpowiedzialności za wyżej wymieniony sprzęt na czas trwania prac badawczych; Zamawiający udostępni szczegółową listę sprzętu wyłącznie na pisemną prośbę Wykonawcy złożoną drogą elektroniczną w sposób opisany w pkt. VII Zapytania ofertowego, 
c.                    potencjał kadrowy w postaci co najmniej 7 pracowników naukowych z wyższym wykształceniem, z których co najmniej jeden pracownik posiada tytuł profesora nauk technicznych/profesora nadzwyczajnego i dwóch posiada tytuł doktora nauk technicznych,  
d.                   w przypadku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaproponowanej przez siebie Ceny (wartości wynagrodzenia), do przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich i pokrewnych do utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu, a także przeniesienia wyłącznie na Zamawiającego wyników badań w celu ich komercyjnego wykorzystania. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym przedmiocie zgodnie z punktem III formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 
 
Kryteria oceny ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
Kryteria oceny ofert                | Znaczenie
Cena netto                                | 70%
Doświadczenie Wykonawcy      | 30%

 
1.       W ramach kryterium CENA NETTO Wykonawca przedstawi ofertę cenową w punkcie V formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Punkty w ramach niniejszego kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: 
              C min
I p = ----------------- x 70
                C r
 
C min – cena minimalna w zbiorze 
C r – cena oferty rozpatrywanej 
I p – ilość punktów przyznana ofercie. 
Cena oferty ma uwzględniać realizację przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie koszty bezpośrednio z nim związane. 

2.       Kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY. W ramach przedmiotowego kryterium
Wykonawca przedstawi wykaz przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji naukowych pracowników Wykonawcy (zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę nie później niż na 3 lata przed złożeniem oferty i pozostających w stosunku zatrudnienia na umowę o pracę w dniu składania Oferty) i/lub doktorantów Wykonawcy. Zamawiający oceni spełnienie niniejszego kryterium w oparciu o wykaz wskazany w punkcie VI formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: 
10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, dotyczących wykorzystania metody aSfM (>2); 
10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, dotyczących budowy skanera wykorzystującego metodę SL (>2);
5 pkt. - Liczba publikacji (artykuły w czasopismach z listy A MNiSW) Wykonawcy (uwzględnia się zarówno autorstwo jak i współautorstwo) z zakresu opracowania rozwiązań do pomiaru 3D/4D (>2)
5 pkt. - Liczba publikacji (artykuły w czasopismach z listy A MNiSW) Wykonawcy (uwzględnia się zarówno autorstwo jak i współautorstwo) z zakresu opracowania rozwiązań do analizy danych 3D/4D z pomiarów ciała człowieka (>2)
 
W ramach danego kryterium Wykonawca może uzyskać łącznie 30 punktów. W przypadku braku realizacji rodzajów prac B+R o charakterze wskazanym powyżej oraz braku prac naukowych, w punkcie II formularza ofertowego należy wpisać BRAK. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zapytania ofertowego. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie. W razie potrzeby (po raz kolejny zostanie uzyskany ten sam wynik oceny) czynności powyższe zostaną powtórzone.
 
XI.       Termin związania ofertą:
 
Złożona oferta musi zawierać minimum 360 dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 90 dni.
 
XII.      Wynik postępowania:
 
12.1.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów. 
12.2.      Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. 
12.3.      Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wysyła/przekazuje informację (e-mail lub osobiście) o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na firmowej stronie www. 
12.4       Wybór oferentaniebędzieoznaczałzaciągnięciazobowiązaniacywilno-prawnego.
 
XIII.     Podmioty powiązane. 
13.1.      Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności: 
a.        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b.       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
e.       pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
f.         pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
Na potwierdzenie braku powiązań wykonawca składa oświadczenie w Formularzu ofertowym.
 
XIV.     Realizacja Zamówienia.
 14.1                       W przypadku dokonania wyboru oferenta w ciągu 3 dni od terminu zakończenia zbierania ofert Zamawiający zastrzega,że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z MCP.   Zamawiający zastrzega,że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranymi oferentem/ami.
14.2                      Zamawiający dopuszcza zmiany na etapie podpisywania i realizacji umowy z Wykonawcą warunków umowy w zakresie (w szczególności): terminy realizacji prac, możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, zakres zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.

 
XV.       Inne postanowienia. 
15.1.      Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania (Zapytania ofertowego) w całości lub w części. O zmianach poinformuje wszystkich Wykonawców, do których zostało przesłane Zapytanie ofertowe. Stosowna informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 
15.2.      Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty. 
15.3.      Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.


Załączniki:
1.                  >> Formularz ofertowy.
2.                 >>  Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 
  
Michał Wiaderek, Iwona Guzik
Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego przez oferenta (w przypadku dostarczenia osobiście)
 
 
 
 
________________________________________________________
data, pieczęć imienna, firmowa i podpis